Elektritööd eramajas – Puitmaja – 102m2

Elektritööd eramajas – Puitmaja – 102m2

Elektritööd eramajas

Uue eramaja ehitusel teostati järgnevad elektritööd. Hoone – puitmaja

  1. Hoonele paigaldati toitekaabel ja ehitati välja maanduspaigaldis
  2. Paigaldati elektrikilp
  3. Elektri ja side kaabeldustööd
  4. Pistikupesade, põrandakütte termostaatide ja lülitite paigaldus
  5. Elektrotehnililised mõõtmised ja elektripaigaldise audit
  6. Koostati teostusjoonised ja anti üle kogu nõuetekohaste elektritöödega kaasnev dokumentatsioon mis on vajalik kasutusloa taotlemiseks.

Garantii teostatud töödele 2 aastat, paigaldatud materjalidele tootjapoolne garantii.

Elektritööde teostamisel tuleb lähtuda : https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011033

Elektritöö ettevõtjale esitatavad nõuded
(1) Elektritöö ettevõtja peab:
1) valdama piisavaid vahendeid ja dokumentatsiooni elektritöö tegemiseks;
2) tagama, et elektritööd teeksid selleks piisava elektri- ja elektriohutusalase ettevalmistusega isikud;
3) olema elektritöö juhiga või käesoleva seaduse § 14 lõikes 3 nimetatud juhul käidukorraldajaga lepingulises suhtes käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud kohustuste täitmiseks, välja arvatud, kui füüsilisest isikust elektritöö ettevõtja on ise elektritöö juht või käidukorraldaja;
4) dokumenteerima elektritöö tegemise ja konkreetsete elektritööde tegemiseks koostatud dokumentide olemasolu korral järgima nendes esitatud nõudeid;
5) tagama käesoleva seaduse §-s 21 loetletud kohustuste täitmise.
(2) Elektritöö ettevõtja peab pärast elektritöö tegemist veenduma mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ning elektriseadme või -paigaldise dokumentatsiooni alusel, et elektriseade või -paigaldis või tehtud elektritöö vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, ning seda kirjalikult kinnitama.
(3) Kui elektritöö ettevõtja tuvastab, et elektriseade või -paigaldis ei vasta käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, peab ta sellest teatama isikule, kellele elektriseade või -paigaldis pärast elektritöö tegemist üle antakse.
Elektritöö juhile esitatavad nõuded
(1) Elektritöö juht on isik, kes tagab elektritöö nõuetekohasuse.
(2) Elektritöö juhil peavad olema erialane ettevalmistus, töökogemus elektritöö tegemisel ning teadmised elektriseadmetest või -paigaldistest, nende ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ulatuses, mis tagab tema juhitavate elektritööde ohutu tegemise.
(3) Elektritöö juhi vastavus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse 7. peatükis sätestatud korras.
Elektritöö juhi kohustused
(1) Elektritöö juht on kohustatud tagama, et:
1) elektritöö tegemisel järgitaks õigusaktides sätestatud nõudeid;
2) elektritööd teeksid selleks piisava erialase ettevalmistusega isikud;
3) elektriseade või -paigaldis oleks pärast elektritöö tegemist kasutamiseks või edasise töö tegemiseks ohutu;
4) elektritöö käigus toimunud õnnetusest, millega kaasnes tervisekahjustus või muu raske tagajärg, teatataks viivitamata Tehnilise Järelevalve Ametile.
[RT I 2007, 66, 408 – jõust. 01.01.2008]
(2) Elektritöö juht peab olema kättesaadav ohutuse tagamiseks ja riiklike järelevalvetoimingute teostamisel.

Asukoht: Kiisa, Saku Vald, Harjumaa

Teostatava töö kirjeldus:

Teostati uue eramaja elektritööd. Täpsemalt elektritööde kohta lugemiseks vajuta "vaata lähemalt"

Summa käibemaksuta: 3 493,31 €

EV Käibemaks 22%: 768.53 €

Summa koos käibemaksuga: 4261.84 €


Saada päring