Elektrikäit – 24 korterit

Elektrikäit – 24 korterit

Elektripaigaldiste käit, elektrikäit ja käidukava

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka mitteelektritöid.

Elektripaigaldise käidu- ja elektritööd tuleb teha hea tava kohaselt. Eeldatakse, et head tava on järgitud, kui käidu- ja elektritöödel järgitakse standardis EVS-EN 50110-1 kirjeldatud nõudeid.

Elektripaigaldise käidukava on dokument või dokumentide kogum, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, lülitamiseks, juhtimiseks, kontrollimiseks ja hooldamiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud. Käidukava peab olema kirjalik.

Käidukavas kajastatakse:

1) käidu organisatsioonilist korraldust, sealhulgas elektripaigaldise ja selle käidu eest vastutavate isikute, elektritööd tegevate isikute ja teiste käidukorralduses osalevate isikute käidukorraldusalaseid suhteid;
2) elektriohuteadlikkust, sealhulgas elektripaigaldises kehtestatud elektriohutusjuhendite kasutamist, elektriala ja ohuteadlike isikute pingevabade, pingealuste või pingelähedaste elektritööde tegemise õiguse andmist ning selleks vajalike teadmiste kontrolli korda;
3) elektripaigaldise dokumentatsiooni, sealhulgas elektripaigaldise skeemide tegelikkusele vastavuse tagamise ja nende hoidmise korda, kasutusjuhendite, kontrollmõõtmiste protokollide, tehniliste kontrollide ja muud elektripaigaldist ja selle käitu käsitleva dokumentide hoidmise korda;
4) töökorraldust elektripaigaldises, sealhulgas elektriohtlikesse tsoonidesse tavaisikute ligipääsu piiramise meetmeid, elektritöö tööpaiga tähistamise ja kaitsevahendite kasutamise ja hoidmise korda, töövahendite kasutamise ning hooldamise korda;
5) käidutoiminguid, sealhulgas elektripaigaldises lülitustoimingute tegemise korda, perioodiliste katsetuste, visuaalsete ülevaatuste ja kontrollmõõtmiste tegemise korda, elektripaigaldise osade hooldamise korda ja tähtaegu, töötoimingute, hooldus- ja remonditööde teostamise korda ning avariide korral tegutsemise korda;
6) kontrollitoiminguid, sealhulgas elektripaigaldise kontrollimise korda ja tähtaegu ning avastatud puuduste kõrvaldamise korda, sealhulgas korralise auditi korraldamist, auditi tähtaegu.

Elektripaigaldise ohutu käidu tagamiseks tuleb elektripaigaldise eest vastutaval isikul (omanikul või valdajal) määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja), kui elektripaigaldis on:

1) plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
2) suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul käitisel;
3) haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
4) raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
5) madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri;
6) kõrgepingepaigaldis peakaitsme nimivoolust olenemata.

Elektripaigaldise ohutu käitu tagatakse sellekohaste reeglite kehtestamise ja rakendamise ja töö üldise korraldamise teel, milleks tuleb eelkõige:

1) koostada elektripaigaldise kohta elektripaigaldise käidukava ja kontrollida selle järgimist;
2) nõuda elektripaigaldise kasutamise või elektritöö peatamist, kui on ilmnenud oht inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni;
3) olla kättesaadav kontrollitoimingute, auditi ja riikliku järelevalve toimingute teostamisel.

Kasutamise järelevaatajana (käidukorraldajana) tegutseva isiku kompetentsuse peab olema tõendatud. Isiku kompetentsus on tõendatud, kui tal on vastav kutsetunnistus kutseseaduse tähenduses või sertifitseerimisasutuse antud pädevustunnistus. Näiteks kõrgepingepaigaldiste käidukorraldajal peab omama A-pädevust või vastavat kutsetaset.

Kasutamise järelevaataja (käidukorraldaja) peab olema elektripaigaldise omanikuga lepingulises suhtes, välja arvatud, kui käidukorraldajaks on elektripaigaldise füüsilisest isikust omanik ise.

Tekst : https://www.tja.ee/elektripaigaldise-kait-ja-kaidukava/

 


Asukoht: Nõmme linnaosa, Tallinn

Teostatava töö kirjeldus:

Elektripaigaldiste käit on elektriseadmete hooldus ja seeläbi rikete ennetamine.

Summa käibemaksuta: 20,00 €

EV Käibemaks 22%: 4,40 €

Summa koos käibemaksuga: 24.40 €


Saada päring